Mše svaté během týdne od 26. 9. 2021 do 3. 10. 2021

26. 9.ne26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8:00Za + Marii Dohnálkovou, celou rodinu a za rodinu Končákovu, Getlerovu a Vítkovu
10:00Za farníky
 
27. 9.poPamátka Sv. Vincence z Paula, kněze
7:30V kapli DISu - Za rodiče, kteří nedovolili svým dětem, aby se narodily
 
28. 9.útSlavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, HLAVNÍHO PATRONA ČESKÉHO NÁRODA
18:15Na poděkování
 
29. 9.stSvátek Sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
17:00Za archandělskou ochranu a pomoc našim rodinám
 
30. 9.čtPamátka Sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
18:15Za pravidelnou četbu Písma v naší farnosti
 
1. 10.Památka Sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
18:15Za mocnou přímluvu sv. Terezie za náš národ
 
2. 10.soPamátka Svatých andělů strážných
18:15Za + Františka Krátkého, 2 manželky a + děli
 
3. 10.ne27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8:00Za rodinu Zbrankovu, Musilovu, Horákovu a Vitovskou
10:00Poděkování za dar života pí. Zdeňky Procházkové a celou živou rodinu
 
- Na opravy kostela se o "Staříčkově pouti" vybralo 16.100 Kč. Bůh ať odplatí vaši štědrost.
- V úterý o Slavnosti sv. Václava bude po bohoslužbě setkání mužů, kteří se podíleli na opravě sakristie. Přijďte už na boholužbu.
- Pokračuje výuka náboženství: 1.-3.třída v pondělí ve škole, 4.-9.třída na faře. Předběžný rozvrh výuky je v předsíni kostela. Prosíme rodiče o přihlašování dětí do náboženství.
- Pátek je první v měsíci. Od 17:00 bude výstav Krista Svátostného a příležitost ke svátosti smíření. Po bohoslužbě výstav, litanie, zásvětná modlitba a svátostné požehnání. Pak setkání na faře nad texty Písma následující neděle.
- Prosíme mládež i dospělé o přihlašování se k přípravě na biřmování zapsáním se v sakristii na připravený list.
- Příští neděli 3.10. bude v 18:00 další setkání pastorační rady farnosti.
- Všechny vás vybízíme v měsíci říjnu ke společné modlitbě růžence v rodinách. Alespoň jeden desátek denně za pomoc a ochranu Panny Mrie pro naši farnost i celý národ. A nezapomeňme na výzvu biskupů.
- V předsíni kostela je také pozvánka na růžencovou pouť do Uherského Brodu.- Přijměte požehnání, děti, přijďte si pro obrázky.